Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021

Zvolen, 26. októbra 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) v dňoch 7. – 8. októbra 2021 sa v priestoroch Grand Hotela Bellevue v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutočnil už 30. ročník medzinárodnej konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021“.  Jej cieľom bolo poskytnúť informácie o problémoch ochrany lesa v uplynulom roku na Slovensku v porovnaní so situáciou v Česku a Poľsku, z ktorých vyplynulo, že hlavným opatrením v boji proti škodlivým činiteľom je aktívny manažment lesných porastov zameraný na porastovú hygienu. 

 Konferenciu organizovala Lesnícka ochranárska služba (LOS) ako špecializované pracovisko Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen pre viac ako 120 účastníkov z radov vlastníkov a užívateľov lesa, odborných lesných hospodárov, pracovníkov štátnej správy, školstva, lesníckych inštitúcií a odbornej i širokej verejnosti. Účastníci konferencie mali možnosť oboznámiť sa s aktuálnou situáciou týkajúcou sa zdravotného stavu smrečín a borín, premnoženia podkôrnych druhov hmyzu aj zveri či výskytu nepôvodných organizmov v lesoch.

Pracovníci LOS tiež predstavili nové prístupy v elektronizácii služieb LOS i svoje najnovšie publikácie určené lesníckej prevádzke. Okrem toho vedeckovýskumní pracovníci NLC – LVÚ Zvolen prezentovali najnovšie výsledky riešenia ich výskumných projektov zameraných na problematiku ochrany lesa vrátane projektu SLOV-LES Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva, ktorý je financovaný z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.

Konferencia bola organizovaná v spolupráci so Sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekciou integrovanej ochrany lesa Odboru lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Slovenskou lesníckou spoločnosťou Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a Slovenskou lesníckou komorou.

Na konferencii odzneli informácie o tom, že najvýznamnejšími škodlivými činiteľmi v slovenských lesoch v roku 2020 boli lykožrút smrekový a vietor, ktoré spolu zodpovedajú za 82 % náhodnej vykonanej ťažby (2,8 mil. m3). Podiel náhodnej vykonanej ťažbe na celkovej ťažbe dreva bol viac ako 46 %. Oveľa horšia situácia je v Česku, kde v roku 2020 náhodné ťažby predstavovali viac ako dvojnásobný objem tzv. odvodeného ročného etátu (plánovanej ťažby dreva).

Aj na základe uvedeného možno konštatovať, že problematika ochrany lesa je v súčasnosti mimoriadne dôležitá. Jej účinné a efektívne metódy rozhodujúcou mierou prispievajú k trvalo udržateľnému hospodáreniu v lesoch a tým k plnohodnotnému zabezpečeniu poskytovania všetkých ekosystémových služieb lesov. Je len na lesníkoch, aby podnikli všetky kroky, ktoré budú zárukou, že naša spoločnosť nepríde o to, čo je pre nás také vzácne – o naše lesy.

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku.