Konferencia LignoSilva 2021 riešila otázky reťazca produkcie, spracovania a využitia dreva

Zvolen, 05. októbra 2021 – Vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu pod názvom LignoSilva je cieľom spoločného projektu Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. v Bratislave. Projekt je prioritne zameraný na vybudovanie podpornej infraštruktúry a podporu výskumných aktivít, ktoré budú tvoriť platformou pre bioekonomiku pre strednú Európu integrujúcu výskumný, vývojový a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu. Prvé výstupy projektu predstavili jeho riešitelia na konferencii LignoSilva 2021.

 K tradičným konferenciám NLC-Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen sa 28. 9. 2021 pridalo nové podujatie,  1. ročník konferencie LignoSilva 2021. Organizátormi konferencie boli Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Výskumný ústav papiera a celulózy a. s. (VÚPC) a Odbor lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Zámerom organizátorov z centra excelentnosti LignoSilva bolo koncipovať program tak, aby konferencia priblížila prvé poznatky, ktoré riešitelia dosiahli pri riešení projektu Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva podporeného zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

V rámci konferencie prezentovali riešitelia z partnerskej organizácie projektu VÚPC a. s., príspevky z oblasti recyklácie odpadového dreva, celulózo-papierenského spracovania dreva so zameraním na vývoj povrchovej úpravy papiera a využitia dendromasy pre výrobu 2G biopalív. Prvý blok prezentácií doplnili príspevky z NLC zamerané na technológie energetického využitia dreva a jeho odpadu – popola ako využiteľnej suroviny pre hnojenie lesných porastov. Program konferencie dal priestor aj ďalším riešiteľom z NLC – LVÚ Zvolen, ktorí účastníkov konferencie oboznámili s problematikou udržateľnej produkcie dreva a ochrany lesa v podmienkach klimatickej zmeny a rozvoja systémov pre podporu mapovania a rozhodovania v manažmente lesov. Tretí blok prednášok priniesol informácie o najnovších trendoch v zisťovaní stavu lesa s využitím mobilného laserového skenovania, radarových satelitných snímok a 3D skenovacích technológií pre detekciu chýb dreva so zameraním na optimalizáciu výťaže.

Konferencia sa uskutočnila v on-line prostredí s využitím moderného IKT vybavenia, ktorým disponuje NLC. Organizátori zabezpečili okrem vysokej odbornej úrovne konferencie aj dobrú organizačnú prípravu, čo dokumentuje aj to, že zborník z konferencie je už v elektronickej podobe k dispozícii na webovej stránke CE LignoSilva http://lignosilva.nlcsk.org/files/Zbornik_LignoSilva_2021.pdf

Na záver je potrebné zdôrazniť, že toto podujatie plánuje Centrum excelentnosti organizovať ako bienále a verí, že si získa záujem, ohlas a časom aj prestíž. Celkovo 32 účastníkov, 17 prezentujúcich a 29 odborných príspevkov v zborníku z konferencie je výborným štartom.

O centre excelentnosti LignoSilva:

Vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu pod názvom LignoSilva je cieľom spoločného projektu Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. v Bratislave. Projekt je prioritne zameraný na vybudovanie podpornej infraštruktúry a podporu výskumných aktivít, ktoré budú tvoriť platformou pre bioekonomiku pre strednú Európu integrujúcu výskumný, vývojový a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu do racionálne prepojeného reťazca produkcie, spracovania a využitia dreva.

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen rozvíja najmä aplikovaný lesnícky výskum v oblasti pestovania, ochrany, ekológie a manažmentu lesa, lesníckej ekonomiky a politiky. V súlade s výskumným zámerom na roky 2015 – 2019 a novým výskumným zámerom „Lesníctvo ako súčasť ekonomicky efektívneho a environmentálne udržateľného bio-hospodárstva“ na roky 2020 – 2024 ústav postupne rozširuje svoje zameranie výskumu na oblasť energetického využitia drevnej biomasy, biotechnológií a inteligentných technológií spracovania dreva a agrolesníckych systémov. Reaguje tým na v európskom priestore prebiehajúce štrukturálne zmeny lesnícko-drevárskeho sektoru