Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021

V dňoch 7. – 8. októbra 2021 sa v priestoroch Grand Hotela Bellevue v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutoční už 30. ročník medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021.

Cieľom konferencie, ktorú organizuje Lesnícka ochranárska služba ako špecializované pracovisko Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, je poskytnúť vlastníkom a užívateľom lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy, školstva, lesníckych inštitúcií a ostatným záujemcom informácie o problémoch ochrany lesa v uplynulom roku na Slovensku v porovnaní so situáciou v Česku a Poľsku. Účastníci konferencie budú mať možnosť oboznámiť sa s aktuálnou situáciou týkajúcou sa zdravotného stavu smrečín a borín, premnoženia podkôrnych druhov hmyzu aj zveri, či výskytu nepôvodných organizmov v lesoch. Pracovníci LOS predstavia nové prístupy v elektronizácii služieb LOS i svoje najnovšie publikácie určené lesníckej prevádzke. Okrem toho budú vedeckovýskumní pracovníci NLC – LVÚ Zvolen prezentovať najnovšie výsledky riešenia ich výskumných projektov zameraných na problematiku ochrany lesa vrátane projektu SLOV-LES Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva, ktorý je financovaný z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.

Konferencia je organizovaná v spolupráci so Sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekciou integrovanej ochrany lesa Odboru lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Slovenskou lesníckou spoločnosťou Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a Slovenskou lesníckou komorou.

Podrobné informácie o programe konferencie, vrátane informácií o možnostiach prihlásenia sa na konferenciu, sú zverejnené na webovej stránke http://new.e-los.sk/APOL/APOL2021.