Úspešný projekt LignoSilva má za sebou prvú konferenciu

K tradičným konferenciám Národného lesníckeho centra sa 28.09.2021 pridalo nové podujatie,  1. ročník konferencie LignoSilva 2021.

Organizátormi konferencie boli Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Výskumný ústav papiera a celulózy a. s. a Odbor lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Zámerom organizátorov z centra excelentnosti LignoSilva bolo koncipovať program tak, aby konferencia priblížila prvé poznatky, ktoré riešitelia dosiahli pri riešení projektu Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva podporeného zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

V rámci konferencie prezentovali riešitelia z partnerskej organizácie projektu VÚPC a. s., príspevky z oblasti recyklácie odpadového dreva, celulózo-papierenského spracovania dreva so zameraním na vývoj povrchovej úpravy papiera a využitia dendromasy pre výrobu 2G biopalív. Prvý blok prezentácií doplnili príspevky z NLC zamerané na technológie energetického využitia dreva a jeho odpadu – popola ako využiteľnej suroviny pre hnojenie lesných porastov. Ďalší program konferencie vyplnili najmä riešitelia z NLC – LVÚ, ktorí účastníkov konferencie oboznámili s problematikou udržateľnej produkcie dreva a ochrany lesa v podmienkach klimatickej zmeny a rozvoja systémov pre podporu mapovania a rozhodovania v manažmente lesov. Tretí blok prednášok priniesol informácie o najnovších trendoch v zisťovaní stavu lesa s využitím mobilného laserového skenovania, radarových satelitných snímok a 3D skenovacích technológií pre detekciu chýb dreva so zameraním na optimalizáciu výťaže.

Konferencia sa uskutočnila v on-line prostredí s využitím moderného IKT vybavenia, ktorým disponuje NLC. Organizátori zabezpečili okrem vysokej odbornej úrovne konferencie aj dobrú organizačnú prípravu, čo dokumentuje aj to, že zborník z konferencie je už v elektronickej podobe k dispozícii na webovej stránke CE LignoSilva http://lignosilva.nlcsk.org/.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že toto podujatie plánuje Centrum excelentnosti organizovať ako bienále a verí, že si získa záujem, ohlas a časom aj prestíž. Celkovo 32 účastníkov, 17 prezentujúcich a 29 odborných príspevkov v zborníku z konferencie je výborným štartom.

O centre excelentnosti LignoSilva:

Vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu pod názvom LignoSilva je cieľom spoločného projektu Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. v Bratislave. Projekt je prioritne zameraný na vybudovanie podpornej infraštruktúry a podporu výskumných aktivít, ktoré budú tvoriť platformou pre bioekonomiku pre strednú Európu integrujúcu výskumný, vývojový a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu do racionálne prepojeného reťazca produkcie, spracovania a využitia dreva.