Konferencia – LignoSilva 2021

Vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu pod názvom LignoSilva je cieľom spoločného projektu Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. v Bratislave. Projekt je prioritne zameraný na vybudovanie podpornej infraštruktúry a podporu výskumných aktivít, ktoré budú tvoriť platformou pre bioekonomiku pre strednú Európu integrujúcu výskumný, vývojový a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu do racionálne prepojeného reťazca produkcie, spracovania a využitia dreva.

Aktivity projektu a jeho čiastkové výsledky budú prezentovať projektoví partneri na konferencii LignoSilva 2021, ktorá sa uskutoční v online priestore dňa 28. 9. 2021.

Program konferencie je rozdelený do troch blokov, ktoré sú zamerané na:

  • recykláciu dreva, technológie celulózo-papierenského využitia a výroby biopalív z drevnej biomasy 
  • podporu udržateľnej produkcie dreva v podmienkach klimatickej zmeny a  
  • systémy na podporu rozhodovania a zvyšovanie pridanej hodnoty v lesnícko-drevárskom sektore

Ďalšie podrobnosti o projekte i konferencii nájdete na: http://lignosilva.nlcsk.org/

Program konferencie

Webové sídlo VÚPC