loader image

Prvý krok k Národnému lesníckemu programu

Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválila 12.12.2019 tzv. vstupnú správu k novému Národnému lesníckemu programu pre obdobie rokov 2021 – 2030. Ministerstvo vypracovalo túto správu v spolupráci s Národným lesníckym centrom a Technickou univerzitou vo Zvolene. Vstupná správa bola takisto prezentovaná na zasadnutí Lesnícko-drevárskej rady, kde majú svoje zastúpenie aj vlastníci neštátnych lesov SR, spracovatelia dreva, Slovenská lesnícka komora a ďalší. Vstupnou správou sa začínajú ďalšie fázy prípravy strategického dokumentu, ktoré sú bližšie špecifikované v materiáli „Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 197/2017 z 26.4.2017.

Dokument na stiahnutie v pdf