loader image

Hospodárska úprava lesov

Hospodárska úprava lesov

Ústav pre hospodársku úpravu lesov rieši úlohy rozvoja hospodárskej úpravy lesov, tvorbu a aktualizáciu metód a postupov jej vykonávania, tvorí koncepcie a metodické postupy hospodárskej úpravy lesov; posudzuje, kontroluje kvalitu a preberá práce vyhotovovania “Programov starostlivosti o lesy”; zabezpečuje a vykonáva zisťovanie údajov komplexného zisťovania stavu lesa a zabezpečuje proces verejného obstarávania lesných hospodárskych plánov – programov starostlivosti o lesy (PSL).

Komplexné zisťovanie stavu lesa

 • v zmysle Zákona o lesoch zabezpečuje komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov,
 • tvorí koncepcie, metodické postupy pre komplexné zisťovanie stavu lesa (KZSL) a rámcové plánovanie v spolupráci s odborom hospodárskej úpravy lesov a znaleckej činnosti,
 • zabezpečuje zber údajov v teréne, získavanie ďalších podkladov, ich vyhodnocovanie pre účely rámcového plánovania, kategorizácie (funkčnej typizácie) lesov a vyhotovenia programov starostlivosti o lesy (PSL),
 • vyhotovuje rámcové návrhy osobitných režimov hospodárenia,
 • vykonáva lesnícky typologický a lesnícky pedologický prieskum, mapovanie a monitoring lesných biotopov (ODKAZ),
 • koordinuje tvorbu a vykonáva aktualizáciu lesníckych typologických a lesníckych pedologických geoinformácií,
 • v spolupráci s odbormi NLC – ÚHÚL Zvolen vyhotovuje poznatkové bázy pre tvorbu modelov hospodárenia,
 • zabezpečuje výkon špeciálnych zisťovaní, monitoringov a ďalších činností spojených s KZSL, rámcovým plánovaním a tvorbou rámcových návrhov osobitných režimov hospodárenia,
 • spolupracuje na národnej inventarizácii a monitoringu lesov SR v oblasti terénneho zberu údajov,
 • predkladá návrhy na výskumno-vývojové úlohy a spolupracuje na nich, aplikuje ich realizačné výstupy v príslušných oblastiach činnosti odboru,
 • podieľa sa na vzdelávaní, osvetovej, projektovej, poradenskej, expertíznej a konzultačnej činnosti v rozsahu svojho odborného zamerania.

Program starostlivosti o lesy

 • zabezpečuje priebežnú administratívnu a terénnu kontrolu kvality vyhotovenia PSL,
 • komplexne zabezpečuje preberanie PSL, verifikáciu mapových podkladov a údajov pre informačný systém lesného hospodárstva v spolupráci s NLC – ÚLZI Zvolen,
 • zabezpečuje kontrolu vyhotovenia projektov starostlivosti o les (http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/uhul/posudzovania__kontrola_a_preberanie_prac_vyhotovovania_lhp/rok-2018-(platnosz-psl-2019-2028).aspx
 • v súčinnosti s orgánmi štátnej správy preveruje a usmerňuje činnosť vyhotovovateľov PSL s dôrazom na požadovanú odbornú úroveň prác a jednotnosť vyhotovenia PSL,
 • spolupracuje s odborom hospodárskej úpravy lesov a znaleckej činnosti na vypracovaní technologických a pracovných postupov pre vyhotovenie a kontrolu PSL,
 • spolupracuje pri tvorbe a priebežnej aktualizácii harmonogramu obnov PSL (http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/uhul/vyhotovovanie_lhp/vyhotovenie-psl-v-r.-2019.aspx),
 • spolupracuje pri príprave analytických podkladov k tvorbe programových riešení pre vyhotovenie a kontrolu PSL a softvérových aplikácií,
 • podieľa sa na expertíznej, projektovej, osvetovej a poradenskej činnosti v rozsahu svojho odborného zamerania,
 • pripravuje čiastkové zmluvy na vyhotovenie PSL,
 • podieľa sa na administrácii platieb za vyhotovenie PSL, na príprave podkladov na vypracovanie žiadostí o platbu,
 • vedie agendu zmlúv o vyhotovení PSL a odborne hodnotí ich plnenie.

Znalecký ústav

 • koordinuje a vykonáva znaleckú činnosť v odbore Lesníctvo, a to najme vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie,
 • zabezpečuje výber znalcov a konzultantov pre vypracovanie znaleckých posudkov,
 • vedie evidenciu znaleckých posudkov (vyhotovených znaleckým ústavom) a príslušnú agendu v zmysle platných právnych predpisov,
 • poskytuje Ministerstvu spravodlivosti SR (MS SR) súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti,
 • zabezpečuje prípravu odborných podujatí k problematike jednotlivých znaleckých odvetví v odbore Lesníctvo (sympóziá, konferencie, semináre, školenia) v rámci permanentného vzdelávania znalcov,
 • zabezpečuje činnosť zameranú na rozvoj vedy v oblasti znaleckej činnosti pre odbor Lesníctvo, koordinuje spoluprácu s katedrami lesníckych fakúlt univerzít a vysokých škôl, vrátane zahraničných,
 • zabezpečuje vypracovanie podkladov pre tvorbu znaleckej legislatívy, všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, podľa požiadaviek orgánov štátnej a verejnej správy, oprávnených právnických a fyzických osôb,
 • zabezpečuje vypracovanie stanovísk k administratívnej agende spojenej s dohľadom MS SR nad výkonom znaleckej činnosti,
 • poskytuje konzultačnú činnosť pre štátnu a verejnú správu, oprávnené právnické a fyzické osoby,
 • zabezpečuje poskytovanie ďalšieho vzdelávania, najmä odborného minima znalcov,
 • spolupracuje s organizačnými jednotkami NLC pri riešení inovácií metodických postupov v znaleckom dokazovaní, plní funkciu rezortného a metodického centra MS SR v oblasti znaleckej činnosti pre odbor Lesníctvo.