Slovenská lesnícka spoločnosť

 

 

 

Slovenská lesnícka spoločnosť ( SLS ) je dobrovoľné, verejnoprospešné neziskové, demokratické záujmové občianske združenie odborných vedecko- technických pracovníkov. SLS je členskou organizáciou Zväzu slovenských vedecko technických spoločností (ZSVTS).

ZSVTS reprezentuje vyše 20 tisíc inžiniersko-technických pracovníkov združených v 45. odborných spoločnostiach v SR. Spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými partnermi. Je akreditačným centrom EUR-ACE, má štatút preferovaného partnera FEANI s oprávnením vydávať európsku inžiniersku kartu (titul EUR ING).

Informácie o poslaní a činnosti ZSVTS nájdu záujemcovia na webovej stránke ZSVTS    (www.zsvts.sk), a v elektronickom časopise VTS news. Program odborno-vzdelávacích aktivít SLS a všetkých členských organizácií a zariadení ZSVTS vydáva ZSVTS v informačnej brožúre „Odborný program ZSVTS“ na príslušný rok. Program je aj na www.zsvts.sk.

Slovenská lesnícka spoločnosť  ako členská organizácia ZSVTS je samo-statným právnym subjektom registrovaným na MV SR.

Všetky podujatia ktorých je SLS organizátorom, alebo spoluorganizátorom sú zamerané na aktuálne problémy lesného hospodárstva .V priebehu roka 2019 sa  uskutočnili:

  • 1-1.2.2019 – 28. ročník konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa ´2019” so zahraničnou účasťou v Novom Smokovci
  • -20. 6.2019- konferencia „Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa“, s medzinárodnou účasťou v Liptovskom Jáne
  • -16.10.2019 – 7. ročník konferencie „Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa “ v Plaveckom Štvrtku,
  • 12.2019 vedecká konferencia “Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR” vo Zvolene.
  • na uvedených konferenciách sa prezentovalo 428 účastníkov, z toho 17 zo zahraničia. Odznelo na nich 59 referátov, z toho 11 zo zahraničia
  • – 12. 2019 – prednášky a besedy v rámci mimoškolského vzdelávania mládeže, zvlášť na stredných odborných školách ( SOŠL v B. Štiavnici, SOŠLD v L. Hrádku, Spojená škola v Prievidzi ), ale i na základných školách s počtom 336 žiakov.

Zborníky referátov z podujatí sú k dispozícii pre záujemcov v knižnici SLS. Abstrakty referátov sú uverejnené aj  v Informačných spravodajcoch SLS, ktoré sú dostupné taktiež v knižnici SLS.

 

            Výbor SLS aj touto cestou ďakuje všetkým prednášateľom a účastníkom konferencií,  ako aj ostatných vzdelávacích akcií organizovaných v roku 2019 Slovenskou lesníckou spoločnosťou najmä v spolupráci s kolektívnym členom SLS –  LVÚ Zvolen za ich angažovanosť a popularizáciu nových poznatkov v lesníctve.

 

Ing. S. Martinický, CSc, za výbor SLS